Obecné obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., se sídlem Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 07928696, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310042 (dále jen „společnost“) a klientem, a to na základě přístupu přes on - line portál Databáze Kalegro (dále jen „portál“), který je umístěný na webové stránce www.hereckadatabaze.cz (dále jen „webová stránka“)

Portál na webové stránce je databází umělců zaregistrovaných na základě těchto obchodních podmínek, popř. individuální smlouvy uzavřené se společností. Prostřednictvím společnosti a portálu mohou další společnosti zejména v oboru divadelním, filmovém, televizním, ale i jiných odvětvích (dále jen „partner“) vyhledávat tyto uživatele ve smyslu čl. II těchto obchodních podmínek.

Portál poskytuje svým registrovaným umělcům tyto služby, zejména:

- uživatelský účet na webové stránce

- prostor pro fotografie a videa [1]

Společnost může pro umělce poskytovat další služby na základě individuálních smluvních ujednání (zejména případné zprostředkování apod.), na tyto služby není jakýkoliv právní nárok, společnost tyto služby poskytuje na základě svého uvážení. Odchylná ujednání ve smlouvách mezi společností a umělcem mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

K uživatelskému účtu konkrétně k

- křestní jméno

- věk

- dovednost

má přístup přes webovou stránku každý návštěvník těchto stránek.

K ostatním poskytnutým údajům poskytnutým uživatelem má přístup pouze společnost, popř. partner dle čl. III těchto obchodních podmínek.

Klientem je fyzická osoba – umělec, která je zaregistrovaná společností jako klient na základě uzavřené smlouvy podle čl. II. těchto obchodních podmínek (dále jen „uživatel“). V případě osob mladších osmnácti let je vždy vyžadován souhlas zákonných zástupců k registraci jeho osoby jako uživatele anebo k registraci osoby oprávněné osobu mladší osmnácti let zastupovat jako uživatel. Osoba mladší patnácti let může být registrována pouze v zastoupení uživatelem, který je současně zákonný zástupce, nebo jinou osobou se souhlasem zákonných zástupců.

Podmínkou pro registraci je absolvování kurzu:

  • Herecké principy I. (registrace na www.herecke-workshopy.cz). Bez tohoto není registrace možná, není-li stanoveno jinak
  • Natočení profilového videa a nafocení fotografií společností (viz. ceník – umístěný na stánkách www.hereckadatabaze.cz).

 

Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout jakoukoliv osobu žádající registraci.

Uživatelský účet vytvoří společnost na základě uzavřené smlouvy s uživatelem (dále jen „účet“). Účet znamená veřejnou část ve smyslu těchto obchodních podmínek i neveřejnou část portálu, která je přístupná po zadání přihlašovacích údajů (konkrétní přihlašovací jméno a heslo dle volby klienta) a která obsahuje údaje o uživateli, vč. osobních údajů.

Uživatel nemá právo zřídit více než jeden účet.

  1. Partner

Partnerem je osoba fyzická nebo právnická osoba, která má zájem vyhledávat uživatele do připravovaných uměleckých děl (zejména film, televize, reklamy apod.)

Partnerovi je vytvořen účet na základě speciálních obchodních podmínek, popř. individuální smlouvy mezi společností a partnerem.

Partner má na základě této smlouvy se společností přístup do databáze za konkrétně stanovených podmínek. Partner tak může kontaktovat přímo uživatele za účelem obchodní spolupráce s ním.

III. Uzavření smlouvy

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi společností a klientem, a to ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Na základě této smlouvy poskytuje společnost prostor na webových stránkách pro účet uživatele. Tato smlouva se uzavírá na 1 (jeden) rok, není-li stanoveno jinak. 

Poplatek za uzavření smlouvy zahrnující jeden uživatelský účet je stanoven na základě příslušného ceníku, zveřejněného na webových stránkách www.hereckadatabaze.cz, není-li stanoveno jinak. 

Smlouva je uzavřena s možností automatického prodloužení doby jejího trvání, a to vždy o stejnou dobu (poplatek), na kterou je uzavřena, případně na jiné období dle individuální dohody mezi společností a uživatelem.

Smlouvu lze uzavřít elektronicky, vyplněním formuláře. Podmínkou přijetí formuláře je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů pravdivě a úplně, když pravdivost se předpokládá, s tím, že společnost je oprávněna pravdivost formuláře ověřit na uživateli.

V případě osoby mladší osmnácti let je také podmínkou souhlas zákonných zástupců. Každý formulář je návrhem na uzavření smlouvy.

Osobě, která projeví vůli být uživatelem portálu, a která bude společností vyhodnocena jako osoba dostatečně způsobilá být uživatelem, společnost po obdržení řádně vyplněného formuláře zpřístupní účet.

Uživatel má prostřednictvím účtu možnost vložit obsah a vytvořit tak profil uživatele.

Společnost si tímto zcela vyhrazuje právo určit podobu a obsah účtu, zejména počet fotografií a jejich kvalitu, dále video profil, a současně si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a úplnost informací a údajů vložených / nahraných jako obsah. 

Společnost si proto vyhrazuje právo obsah účtu před zveřejněním schválit a případně průběžně kontrolovat.

K uzavření smlouvy dochází teprve v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy, tj. v okamžiku, kdy společnost závazně potvrdí a schválí účet ke zveřejnění (za podmínky předchozí úhrady poplatku uživatelem).

Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením smlouvy uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a že je jimi vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou uživateli zpřístupněny vždy předem, dostupné v účtu, kde je odsouhlasí a má tedy možnost se s nimi seznámit.

 

  1. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k účtu.

Uživatel se zavazuje, že veškeré informace a údaje, které sdělí společnosti anebo bude sdílet prostřednictvím účtu budou pravdivé, přesné a úplné.

Uživatel bere na vědomí, že v souladu s těmito obchodními podmínkami je jakýkoliv obsah okamžikem jeho zaslání společnosti, nahrání či jiného způsobu sdílení v rámci portálu považován za zveřejněný a uživatel uděluje společnosti souhlas k jeho dalšímu šíření.

Uživatel se zavazuje při užívání portálu jednat tak, aby jemu, jím zastoupené osobě ani společnosti ani jiným uživatelům nevznikla žádná škoda, zároveň se zavazuje neužívat portál žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva společnosti, zejména jakkoli měnit či poškodit portál., společnost či jiné uživatele.

Uživatel výslovně bere na vědomí, že společnost má právo účet, jeho obsah nebo jen část kdykoli odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit (z příslušné internetové adresy), a to zejména z důvodu ochrany vlastních práv a oprávněných zájmů, z důvodu dodržení právních předpisů nebo z důvodu ochrany práv uživatelů.

Uživatel bere rovněž na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za obsah vložený jakýmkoliv uživatelem. Každý Uživatel či návštěvník portálu je oprávněn nahlásit společnosti nevhodný, protiprávní či jinak narušující obsah či jinou chybu nebo vadu portálu.

Uživatel dále prohlašuje a uzavřením smlouvy se zaručuje, že poskytnutím souhlasů, svolení, oprávnění a licencí dle smlouvy a plněním účelu smlouvy nebudou dotčena žádná práva žádných osob, zejména zastoupených výkonných umělců či jiných osob, včetně práv autorských třetích osob.

Uživatel prohlašuje, že obsah nemá žádné právní vady. V případě, že jakákoliv třetí strana bude uplatňovat jakákoliv práva, je uživatel povinen vyvinout ihned maximální úsilí k ochraně práv společnosti.

Uživatel dále bere na vědomí, že společnost neodpovídá za vady portálu, ani za ztrátu dat uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené portálem, pokud právní předpis nestanoví jinak. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči společnosti jakékoli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností společnosti vyplývajících z akceptace těchto obchodních podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze vzdát.

Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost prohlášení dle těchto obchodních podmínek. V případě nesprávnosti či nepravdivosti prohlášení a/nebo v případě porušení garancí uživatele odpovídá společnosti za vzniklou újmu, a to i nemajetkovou, v plném rozsahu.

Poruší-li uživatel jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek nebo z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů anebo ochranu osobnosti, zavazuje se společnosti nahradit veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu, která v důsledku tohoto porušení vznikne společnosti, zejména bude-li společnosti v souvislosti s jednáním uživatele spojeným s nakládáním s osobními údaji anebo projevy osobní povahy uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, uživatel je povinen a zavazuje se poskytnout odškodnění v plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.

  1. Práva a povinnosti společnosti

Společnost nese odpovědnost pouze za vlastní obsah, tj. obsah, který výlučně sám vytvoří, sám aktivně zpřístupní či převezme jako vlastní. Za obsah vložený do účtu, vč. odkazů, odpovídá uživatel. Uživatel zastupující osobu mladší osmnácti let musí obzvláště dbát na ochranu zastoupené osoby a jejího soukromí.

Společnost ve smyslu čl. II. těchto obchodních podmínek umožní komunikaci mezi partnerem a uživatelem. Když obsah této komunikace je veden mezi těmito subjekty bez toho, aby do ní společnost jakkoliv zasahovala, není-li stanoveno jinak. Společnost žádným způsobem neodpovídá a negarantuje případný obsah dohod na základě této komunikace. 

Společnost má právo účty na portálu řadit dle svého uvážení a kritérií, které uzná za vhodné.

Společnost neodpovídá za obsah, neboť pouze uživatelům poskytuje prostor v podobě účtu pro vkládání obsahu, a to ani v případě, že dojde ke schválení uživatele anebo ke schválení obsahu ze strany společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Společnost je oprávněna neprodleně smazat, odstranit obsah uživatele anebo jeho část nebo znepřístupnit takové informace, a to dle jeho vlastního svobodného (libovolného) úsudku, zejména (nikoli však výlučně) kdy se dozvěděl o:

 -protiprávní povaze obsahu ukládaných informací

 -protiprávním jednání uživatele. Společnost případně též vyrozumí Policii ČR o podezření na spáchání trestného činu.

 -obsahu obsahujícím pasáže urážlivého, sexuálního, rasistického, xenofobního či jiného obdobného charakteru a/nebo bude-li v rozporu se základními právy svobodami garantovanými Listinou základních práv a svobod České republiky a/nebo bude-li jinak v rozporu s ústavním či veřejným pořádkem České republiky.

 -komerčním účelu obsahu třetí osoby (bez dohody se společností).

 -nevhodném obsahu pro děti a mladistvé, vyjma k tomu vyhrazené sekce. Společnost je oprávněn takový obsah případně jen přesunout do k tomu vyhrazené sekce.

Společnost má právo vymazat nepravdivé, zavádějící nebo těžko ověřitelné informace a údaje z obsahu účtu, dále právo zrušit účet anebo účet uživateli a zamezit mu tak užívání účtu. v případě důvodné domněnky, že Uživatel nebo jím zastoupená osoba vědomě porušuje tyto obchodní podmínky anebo v případně protiprávního jednání Uživatele nebo jím zastoupené osoby nebo protiprávní povaze obsahu uživatele.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah (data a údaje), který uživatel sdělil prostřednictvím účtu nebo který má uložen pod svým účtem.

  1. Licenční podmínky

Společnost uděluje uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k užívání účtu na webovém portálu akceptací těchto obchodních podmínek.

Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání účtu ani postoupit takovou licenci.

Uživatel, který zařadil či vložil alespoň jedno obrazové či jiné autorské dílo jako obsah v rámci účtu (souhrnně dále jen “Autorské dílo“), plně odpovídá za veškerá práva a oprávnění související s užitím Autorského díla, zejména se zveřejněním spojená. Uživatel, který pomocí nebo prostřednictvím účtu zpřístupnil / zveřejnil Autorské dílo, vyjadřuje ve smyslu ustanovení §2373 odst. 2 Občanského zákoníku svůj souhlas s návrhem na uzavření licenční smlouvy se společností jakožto nabyvatelem oprávnění (licence) ze strany autora. Poskytnutím plnění se v tomto případě rozumí zpřístupnění / sdílení / zveřejnění alespoň jednoho Autorského díla v rámci účtu

V případě, že uživatel vloží či zařadí více než jedno Autorské dílo nebo pouze část, vztahuje se smlouva na veškerá všechna Autorská díla a/nebo na jakékoliv jejich části.

Uživatel prohlašuje a uzavřením smlouvy zaručuje se, že z titulu vlastního autorství anebo z jiného právního důvodu vykonává majetková práva autorská k Autorskému dílu v takovém rozsahu a/nebo že je oprávněným držitelem takové licence k užití Autorského díla v příslušném rozsahu, který je zcela dostatečný pro užití Autorského díla v rámci účtu a k poskytnutí příslušné licence společnosti pro účely plnění smlouvy, jejíž součástí je zejména oprávnění ke zveřejnění / sdílení  / zpřístupnění Autorského díla prostřednictvím webového portálu

 

VII. Ochrana a správa dat

Data zabezpečena bezpečným protokolem HTTPS, povinností přihlášení, každý uživatel vidí pouze svá data, přístup do databáze zabezpečen přihlašovacími údaji a zabezpečeným protokolem HTTPS. Manipulovat s databází může jen speciální administrátorský účet. data jsou zálohována v cloudu redundantními mechanismy na straně poskytovatel serverového řešení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Vztah mezi klientem a společností dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto obchodních podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

 Helpdesk: +420 739 230 875

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

O jakékoliv změně bude Uživatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu, který uvede při uzavření smlouvy, a to alespoň měsíc předem před nabytím platnosti a účinnosti změny obchodních podmínek. Uživatel má v takovém případě právo změnu obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a společnosti z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2021.

 

 

[1] Klient bere na vědomí, že portfolio může být ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k němu náleží společnosti.