Obecné obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 - Úvodní ustanovení


1. 1. Společnost HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., se sídlem Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 07928696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310042 (dále jen „Společnost“) je mimo jiné provozovatelem webových stránek www.hereckadatabaze.cz (dále jen „Webové stránky“) a on-line portálu Databáze Kalegro (dále jen „Portál“), který je umístěný na Webových stránkách.

1.2. Společnost poskytuje třetím osobám registrovaným prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Uživatel“) za úplatu přístup k tvorbě profilu na Webových stránkách (dále jen „Služby“). Vztah mezi Společností a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami.

1.3. Portál představuje databázi umělců zaregistrovaných prostřednictvím Webových stránek, tedy Uživatelů.

1.4. Společnost umožňuje prostřednictvím Portálu třetím osobám zejména z oboru divadelního, filmového, televizního, ale i jiných odvětvích (dále jen „Partneři“) vyhledávat tyto Uživatele ve smyslu čl. 4 těchto Podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Uživatelů užívajících Webové stránky a Služby, jakož i práva a povinnosti Společnosti vznikající v souvislosti s poskytováním Služeb a provozováním Portálu a Webových stránek. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi Společností a Uživatelem mají přednost před těmito Podmínkami.

 

2 - Registrace2.1. Společnost poskytuje Služby pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Společnosti prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách nebo jiným způsobem registrace umožněným Společností.

2.2. Podmínkou pro schválení registrace je mj. natočení profilového videa a nafocení fotografií Společností (viz. ceník – umístěný na Webových stránkách).

2.3. V případě osob mladších osmnácti let se vyžaduje souhlas zákonných zástupců k registraci.

2.4. Osoba mladší patnácti let může být registrována pouze v zastoupení zákonným zástupcem, nebo jinou osobou se souhlasem zákonných zástupců.

2.5. Uživatelem je fyzická osoba – umělec, která je registrovaná prostřednictvím Webových stránek a schválená Společností. Registrace není dokončena dřív, než je Uživatel (fyzická osoba – umělec) schválen Společností a zároveň je uzavřena smlouva mezi Společností a Uživatelem dle čl. 5 Podmínek.

2.6. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout jakoukoliv osobu žádající registraci.

 

3 - Služby3.1. Společnost poskytuje svým registrovaným Uživatelům Služby v následujícím rozsahu:

a)uživatelský účet na Webových stránkách, dle čl. 3.3 a násl. Podmínek;

b)zajištění natočení profilového videa a nafocení fotografií na žádost Uživatele;

  1. prostor pro vkládání fotografií a videí a vytvoření portfolia[1] prostřednictvím uživatelského účtu dle čl. 3.3 a násl. Podmínek.3.2. Společnost může Uživatelům poskytovat další služby na základě individuálních smluvních ujednání (zejména případné zprostředkování apod.), na tyto služby není jakýkoliv právní nárok, Společnost tyto služby poskytuje na základě svého uvážení.

3.3. Uživatelský účet vytvoří Společnost na základě uzavřené smlouvy s Uživatelem (dále jen „Účet“). Účet zahrnuje veřejnou část ve smyslu těchto Podmínek i neveřejnou část Portálu, která je přístupná po zadání přihlašovacích údajů (konkrétní přihlašovací jméno a heslo dle volby Uživatele) a která obsahuje údaje o Uživateli, vč. osobních údajů.

3.4. Veřejnou část Účtu tvoří následující údaje: křestní jméno, věk, dovednost, koníčky, jazyky. Uživatel může sám rozhodnout (ve svém účtu zakliknout) zda bude chtít zveřejnit i jedno ze svých videí (Představení se). K veřejné části Účtu má přes Webové stránky přístup každý jejich návštěvník. K ostatním údajům poskytnutým Uživatelem má přístup pouze Společnost, popř. Partner dle čl. 4 těchto Podmínek.

3.5. Účet Uživatele, který je osobou mladší osmnácti let, spravuje zákonný zástupce nebo jiná osoba se souhlasem zákonných zástupců.

3.6. Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Účet.

3.7. Společnost dále zajišťuje pro Uživatele natočení profilového videa a nafocení fotografií („Propagační materiál“), a to na žádost Uživatele. Propagační materiál je pořizován za účelem zveřejnění a prezentace v rámci Portálu, Uživateli je zpřístupněn v rámci jeho Účtu. Společnost nemá povinnost zpřístupnit Uživateli Propagační materiál jiným způsobem než prostřednictvím Účtu.4 - Partner4.1. Partnerem je osoba fyzická nebo právnická osoba, která má zájem vyhledávat Uživatele do připravovaných uměleckých děl (zejména film, televize, reklamy apod.)

4.2. Partnerovi je vytvořen vlastní účet na základě speciálních obchodních podmínek, popř. individuální smlouvy mezi Společností a Partnerem.

4.3. Partner má na základě smlouvy se Společností přístup do Portálu za konkrétně stanovených podmínek. Partner tak může kontaktovat přímo Uživatele za účelem obchodní spolupráce s ním.

 

5 - Uzavření smlouvy5.1. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Společností a Uživatelem, a to ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2. Uzavřením smlouvy se Společnost zavazuje poskytovat Uživateli Služby dle čl. 1.2 a čl. 3 těchto Podmínek a Uživatel se zavazuje za tyto Služby hradit cenu stanovenou ceníkem zveřejněným na Webových stránkách.

5.3. Cena za Služby je stanovena na základě příslušného ceníku, zveřejněného na Webových stránkách, není-li stanoveno jinak. 

5.4. Smlouva se uzavírá na 2 (dva) roky, není-li stanoveno jinak a odpovídá délce členství Uživatele. 

5.5. Smlouvu lze uzavřít elektronicky, prostřednictvím Webových stránek. Návrhem na uzavření smlouvy je vyplněný registrační formulář na Webových stránkách.

5.6. Vyplněný a odeslaný registrační formulář Společnost posoudí, podmínkou přijetí registračního formuláře Společností je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů pravdivě a úplně, když pravdivost se předpokládá, s tím, že Společnost je oprávněna požadovat po Uživateli doložení pravdivosti formuláře.

5.7. V případě osoby mladší osmnácti let je podmínkou přijetí registračního formuláře také souhlas zákonných zástupců.

5.8. Osobě, která řádně vyplnila registrační formulář, splnila podmínky registrace a která bude Společností vyhodnocena jako osoba dostatečně způsobilá být Uživatelem, Společnost zpřístupní Účet.

5.9. K uzavření smlouvy dochází teprve v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy, tj. v okamžiku, kdy Společnost závazně schválí a zpřístupní Účet Uživateli.

5.10. Smlouva je uzavřena s možností prodloužení doby jejího trvání, smlouva se prodlužuje o další dva roky a za stejných podmínek, není-li mezi Společností a Uživatelem stanoveno jinak. Před koncem trvání smluvního vztahu vyzve Společnost Uživatele písemně k aktualizaci Účtu, zejména k aktualizaci Propagačního materiálu. K prodloužení dojde, pokud Uživatel neoznámí před koncem trvání smlouvy, že již nemá zájem smlouvu prodloužit a zároveň objedná u Společnosti alespoň nafocení fotografií.

5.11. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5.12. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami, že s nimi souhlasí, a že je jimi vázán.

5.13.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů, vše dostupné na Webových stránkách. Podmínky jsou Uživateli zpřístupněny před odesláním registračního formuláře či před uzavřením smlouvy, jde-li o smlouvu individuální a v průběhu trvání smluvního vztahu jsou Uživateli dostupné v Účtu.6 - Práva a povinnosti Uživatele

 

6.1. Uživatel je povinen dodržovat ujednání uvedená v těchto Podmínkách.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k účtu.

6.3. Uživatel se zavazuje, že veškeré informace a údaje, které sdělí Společnosti anebo bude sdílet prostřednictvím Účtu budou pravdivé, přesné a úplné.

6.4. Uživatel má prostřednictvím Účtu možnost vložit obsah a vytvořit si tak portfolio.

6.5. Za obsah vložený do Účtu, vč. odkazů, odpovídá Uživatel. Za obsah vložený do Účtu osoby mladší osmnácti let odpovídá zákonný zástupce nebo osoba, která zastupuje Uživatele se souhlasem zákonných zástupců, která Účet spravuje a musí obzvláště dbát na ochranu zastoupené osoby a jejího soukromí.

6.6. Uživatel má povinnost svůj Účet aktualizovat. Jednou za dva roky má Uživatel povinnost aktualizovat i své fotografie a videa, tak aby Účet zveřejňoval aktuální a věrný obsah.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že v souladu s těmito Podmínkami je jakýkoliv obsah Účtu okamžikem jeho zaslání Společnosti, nahráním či jiným způsobem sdílený v rámci Portálu považován za zveřejněný a Uživatel uděluje Společnosti souhlas k jeho dalšímu šířením.

6.8. Uživatel, případně zákonný zástupce Uživatele, nebo osoba, která zastupuje Uživatele se souhlasem zákonných zástupců se zavazuje při užívání Portálu jednat tak, aby jemu, jím zastoupené osobě, ani Společnosti ani jiným Uživatelům nevznikla žádná škoda, zároveň se zavazuje neužívat Portál žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Společnosti, zejména jakkoli měnit či poškodit Portál, Společnost či jiné Uživateli.

6.9. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Společnost má právo Účet, jeho obsah nebo jen část kdykoli odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit na Webových stránkách, a to zejména z důvodu ochrany vlastních práv a oprávněných zájmů, z důvodu dodržení právních předpisů nebo z důvodu ochrany práv Uživatelů.

6.10. Uživatel bere rovněž na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za obsah vložený jakýmkoliv Uživatelem. Každý Uživatel či třetí osoba, která navštíví Webové stránky, je oprávněna nahlásit Společnosti nevhodný, vadný, protiprávní či jinak narušující obsah či jinou chybu nebo vadu Portálu.

6.11. Uživatel dále prohlašuje a uzavřením smlouvy se zaručuje, že poskytnutím souhlasů, svolení, oprávnění a licencí dle smlouvy a plněním účelu smlouvy nebudou dotčena žádná práva jiných osob, zejména zastoupených výkonných umělců či jiných osob, a to včetně práv autorských.

6.12. Uživatel prohlašuje, že obsah nemá žádné právní vady. V případě, že jakákoliv třetí strana bude uplatňovat jakákoliv práva, je Uživatel povinen vyvinout ihned maximální úsilí k ochraně práv Společnosti.

6.13. Uživatel dále bere na vědomí, že Společnost neodpovídá za vady Portálu, ani za ztrátu dat Uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené Portálem, pokud právní předpis nestanoví jinak. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Společnosti jakékoli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Společnosti vyplývajících z akceptace těchto obchodních podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze vzdát.

6.14. Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost prohlášení dle těchto Podmínek. V případě nesprávnosti či nepravdivosti prohlášení a/nebo v případě porušení garancí Uživatele odpovídá Společnosti za vzniklou újmu, a to i nemajetkovou, v plném rozsahu.

6.15. Poruší-li Uživatel jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, resp. těchto Podmínek nebo z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů anebo ochranu osobnosti, odpovídá Společnosti za případnou škodu a nahradí Společnosti veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu, která v důsledku tohoto porušení vznikne Společnosti, a to zejména (nikoli však výlučně) bude-li Společnosti v souvislosti s jednáním Uživatele, spojeným s nakládáním s osobními údaji anebo projevy osobní povahy, uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, Uživatel je povinen a zavazuje se poskytnout odškodnění v plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.7 - Práva a povinnosti Společnosti7.1. Společnost nese odpovědnost pouze za vlastní obsah, tj. obsah, který výlučně sama vytvoří, sama aktivně zpřístupní či převezme jako vlastní.

7.2. Společnost umožňuje komunikaci mezi Partnerem a Uživatelem. Obsah této komunikace je veden mezi těmito subjekty bez toho, aby do ní Společnost jakkoliv zasahovala, není-li stanoveno jinak. Společnost žádným způsobem neodpovídá a negarantuje případný obsah dohod na základě této komunikace. 

7.3. Společnost má právo Účty na Portálu řadit dle svého uvážení a kritérií, které uzná za vhodné.

7.4. Společnost si vyhrazuje právo určit podobu a rozsah Účtu, zejména počet fotografií a jejich kvalitu, dále video profil, a současně si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a úplnost informací a údajů vložených / nahraných jako obsah. 

7.5. Společnost si vyhrazuje právo obsah Účtu před zveřejněním schválit a průběžně kontrolovat.

7.6. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah (data a údaje), který Uživatel sdělil prostřednictvím Účtu nebo který má uložen pod svým Účtem a neodpovídá za obsah Účtu, a to ani v případě, že dojde ke schválení Uživatele anebo ke schválení obsahu ze strany Společnosti.

7.7. Společnost je oprávněna neprodleně odstranit obsah Účtu anebo jeho část nebo znepřístupnit takové informace, a to dle jejího vlastního svobodného (libovolného) úsudku, zejména (nikoli však výlučně) kdy se dozvěděla o:

a)protiprávní povaze obsahu ukládaných informací;

b)protiprávním jednání Uživatele. Společnost případně též vyrozumí Policii ČR o podezření na spáchání trestného činu;

c)obsahu s pasážemi urážlivého, sexuálního, rasistického, xenofobního či jiného obdobného charakteru a/nebo bude-li v rozporu se základními právy svobodami garantovanými Listinou základních práv a svobod České republiky a/nebo bude-li jinak v rozporu s ústavním či veřejným pořádkem České republiky;

d)komerčním účelu obsahu třetí osoby (bez dohody se Společností);

f)nevhodném obsahu pro děti a mladistvé, vyjma k tomu vyhrazené sekce. Společnost je oprávněn takový obsah případně jen přesunout do k tomu vyhrazené sekce.

7.8. Společnost má právo vymazat nepravdivé, zavádějící nebo těžko ověřitelné informace a údaje z Účtu, dále zrušit nebo omezit Účet Uživatele a omezit Uživateli přístup k Účtu. V případě důvodné domněnky, že Uživatel nebo jeho zástupce vědomě porušuje tyto Podmínky anebo v případně protiprávního jednání Uživatele nebo jeho zástupce nebo protiprávní povaze obsahu Uživatele.

8 - Finanční podmínky8.1. Uživatel hradí za Služby poskytované Společností cenu stanovenou ceníkem.

8.2. Cena je hrazena prostřednictvím platebních kanálů podporovaných Společností, zejména platební kartou či dalšími aktuálně podporovanými způsoby (např. PaPal) a bankovním převodem (společně dále jen „Platební kanál“ či „Platební kanály“).

8.3. Cena se hradí na základě výzvy zaslané Společností na e-mail Uživatele nebo prostřednictvím Platebních kanálů po vyplnění registračního formuláře, a je splatná před zveřejněním Účtu, nejpozději 14 den od zaslání výzvy, není-li individuálně uvedeno jinak.

8.4. V případě, že Uživatel uhradí cenu Služeb dřív, než je jeho registrace schválena Společností a nedojde-li ani přes písemnou výzvu Společnosti k opravě či doplnění údajů Uživatele ve lhůtě k tomu poskytnuté Společností a Společnost tedy registraci neschválí, má Společnost právo požadovat po Uživateli manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Splatnost manipulačního poplatku nastane marným uplynutím lhůty poskytnuté Společností k opravě.

8.5. Odstoupí-li Uživatel nebo Společnost od smlouvy před zveřejněním Účtu na Webových stránkách, má Společnosti právo požadovat po Uživateli storno poplatek ve výši 500 Kč. Splatnost storno poplatku nastane doručením odstoupení druhé smluvní straně není-li ujednáno jinak.

8.6. Po zveřejnění Účtu nemá Uživatel nárok na vrácení jakékoli části uhrazené ceny, a to ani při ukončení smlouvy, pozastavení zveřejnění Účtu nebo úplném zrušení Účtu.

8.7. Zruší-li Uživatel závazně objednané (tj. zaplacené) natáčení či focení, má Společnosti právo požadovat po Uživateli storno poplatek ve výši 1.000 Kč. Storno poplatek dle tohoto odstavce je splatný doručením projevu vůle, tj. zrušením, Společnosti.

8.8. V případě prodlení Uživatele s jakýmkoli peněžitým plněním dle smlouvy a těchto Podmínek, náleží Společnosti úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

 

9 - Ochrana osobních údajů


9.1. Společnost zpracovává osobní údaje svých Uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách. Tyto Podmínek ochrany osobních údajů jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Společností a Uživatelem.

 

10 - Licenční podmínky10.1. Společnost uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k užívání Účtu na Webových stránkách akceptací těchto Podmínek Uživatelem.

10.2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Účtu ani postoupit takovou licenci.

10.3. Uživatel, který zařadil či vložil alespoň jedno obrazové či jiné autorské dílo jako obsah v rámci Účtu (souhrnně dále jen “Autorské dílo“), plně odpovídá za veškerá práva a oprávnění související s užitím Autorského díla, zejména se zveřejněním spojená. Uživatel, který pomocí nebo prostřednictvím účtu zpřístupnil / zveřejnil Autorské dílo, vyjadřuje ve smyslu ustanovení §2373 odst. 2 Občanského zákoníku svůj souhlas s návrhem na uzavření licenční smlouvy se Společností jakožto nabyvatelem oprávnění (licence) ze strany autora. Poskytnutím plnění se v tomto případě rozumí zpřístupnění / sdílení / zveřejnění alespoň jednoho Autorského díla v rámci Účtu

10.4. V případě, že Uživatel vloží či zařadí více než jedno Autorské dílo nebo pouze část, vztahuje se smlouva na veškerá všechna Autorská díla a/nebo na jakékoliv jejich části.

10.5. Uživatel prohlašuje a uzavřením smlouvy zaručuje se, že z titulu vlastního autorství anebo z jiného právního důvodu vykonává majetková práva autorská k Autorskému dílu v takovém rozsahu a/nebo že je oprávněným držitelem takové licence k užití Autorského díla v příslušném rozsahu, který je zcela dostatečný pro užití Autorského díla v rámci účtu a k poskytnutí příslušné licence společnosti pro účely plnění smlouvy, jejíž součástí je zejména oprávnění ke zveřejnění / sdílení  / zpřístupnění Autorského díla prostřednictvím webového portálu11 - Ochrana a správa dat11.1. Data jsou zabezpečena bezpečným protokolem HTTPS, povinností přihlášení, každý Uživatel vidí pouze svá data, přístup do databáze zabezpečen přihlašovacími údaji a zabezpečeným protokolem HTTPS. Manipulovat s databází může jen speciální administrátorský účet. data jsou zálohována v cloudu redundantními mechanismy na straně poskytovatel serverového řešení.12 - Možnosti ukončení smlouvy12.1. Smlouvu je každá smluvní strana oprávněna písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Taková výpověď je účinná okamžikem, kdy je doručena druhé smluvní straně, pokud v ní není stanoven pozdější okamžik. Písemná forma je zachována i doručením na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci. Uživatel v případě výpovědi nemá nárok na vrácení již zaplacených cen za Služby Společnosti ani jejich části.13 - Závěrečná ustanovení13.1. Vztah mezi Uživatelem a Společností dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto obchodních podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

13.2. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

13.3. Kontakty:

Helpdesk: +420 739 230 875

e-mail: info@hereckadatabaze.cz

13.4. Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Podmínky.

13.5. O jakékoliv změně Podmínek bude Uživatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu, který uvede při uzavření smlouvy, a to alespoň měsíc před nabytím platnosti a účinnosti změny Podmínek. Uživatel má v takovém případě právo změnu obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Společnosti z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, není-li sjednáno jinak, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.

13.6. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 3. 2023.

 

 

[1] Uživatel bere na vědomí, že portfolio může být ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k němu náleží Společnosti.