Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 - Základní ustanovení

1.1. Společnost HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., se sídlem Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 07928696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310042 (dále jen „Společnost“) je mimo jiné provozovatelem webových stránek www.hereckadatabaze.cz (dále jen „Webové stránky“) a on-line portálu Databáze Kalegro (dále jen „Portál“ nebo „Databáze“), který je umístěný na Webových stránkách.

1.2. Při své činnosti společnost nakládá s osobními údaji uživatelů webových stránek, zejména registrovaných Uživatelů a Partnerů.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. 4. Společnost nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. 5. Tyto podmínky zpracovávají zásady a podmínky ochrany osobních údajů návštěvníků a uživatelů Webových stránek (dále jen „Podmínky ochrany osobních údajů“).

1. 6. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).


2 - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2. 1. Společnost zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Společnost získal na základě plnění ve smyslu smlouvy.

2. 2. Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3 - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3. 1. zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

   1. plnění smlouvy mezi Vámi a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
   3. oprávněný zájem Společnost na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4 - Doba uchovávání údajů

4. 1. Společnost uchovává osobní údaje:

  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.


5 - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Společnosti)

5. 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby na základě smlouvy.

5. 2. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. 3. Společnost je jediným vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku ze smlouvy.


5. 4. Vaše práva

5. 5. za podmínek stanovených v GDPR máte:

   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti  -.


5. 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6. 1. Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6. 2. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


7 - Cookies

7. 1. Společnost na svých Webových stránkách používá tzv. cookies.

7. 2. Cookies jsou datové soubory, které Webové stránky odešlou do prohlížeče a ten je uloží ve vašem zařízení. V případě další návštěvy Webových stránek zašle prohlížeč cookies zpět. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě každého návštěvníka, po určitou dobu nepomáhají s uložením Vašich aktivit a preferencí. Cookies jsou osobní údaje.

7. 3. V případě, že má návštěvník ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o jeho chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu.

7. 4. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce Webových stránek nedostupnými.


8 - Závěrečná ustanovení

8. 1. Odesláním registrace z internetového formuláře, nebo žádosti o registraci prostřednictvím e-mailu, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. 2. S těmito Podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, nebo odesláním individuální žádosti o registraci prostřednictvím emailu. Akceptací potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. 3. Společnost je oprávněn tyto Podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých Webových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Podmínek ochrany osobních údajů na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste společnosti poskytl/a, a to alespoň měsíc před nabytím platnosti a účinnosti změny. V takovém případě máte právo změnu odmítnout a předmětný závazek mezi Vámi a Společností z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, není-li sjednáno jinak, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.

8. 4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 13. 3. 2023