Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 - Základní ustanovení

1.1. Společnost HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., se sídlem Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 07928696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310042 (dále jen „Společnost“) je mimo jiné provozovatelem webových stránek www.hereckadatabaze.cz (dále jen „Webové stránky“) a on-line portálu Databáze Kalegro (dále jen „Portál“ nebo „Databáze“), který je umístěný na Webových stránkách.

1.2. Při své činnosti společnost nakládá s osobními údaji uživatelů webových stránek, zejména registrovaných Uživatelů a Partnerů.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. 4. Společnost nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. 5. Tyto podmínky zpracovávají zásady a podmínky ochrany osobních údajů návštěvníků a uživatelů Webových stránek (dále jen „Podmínky ochrany osobních údajů“).

1. 6. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).


2 - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2. 1. Společnost zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Společnost získal na základě plnění ve smyslu smlouvy.

2. 2. Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3 - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3. 1. zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

   1. plnění smlouvy mezi Vámi a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
   3. oprávněný zájem Společnost na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4 - Doba uchovávání údajů

4. 1. Společnost uchovává osobní údaje:

  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.


5 - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Společnosti)

5. 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby na základě smlouvy.

5. 2. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. 3. Společnost je jediným vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku ze smlouvy.


5. 4. Vaše práva

5. 5. za podmínek stanovených v GDPR máte:

   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti  -.


5. 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6. 1. Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6. 2. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


7 - Cookies

7. 1. Společnost na svých Webových stránkách používá tzv. cookies.

7. 2. Cookies jsou datové soubory, které Webové stránky odešlou do prohlížeče a ten je uloží ve vašem zařízení. V případě další návštěvy Webových stránek zašle prohlížeč cookies zpět. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě každého návštěvníka, po určitou dobu nepomáhají s uložením Vašich aktivit a preferencí. Cookies jsou osobní údaje.

7. 3. V případě, že má návštěvník ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o jeho chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu.

7. 4. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce Webových stránek nedostupnými.


8 - Závěrečná ustanovení

8. 1. Odesláním registrace z internetového formuláře, nebo žádosti o registraci prostřednictvím e-mailu, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. 2. S těmito Podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, nebo odesláním individuální žádosti o registraci prostřednictvím emailu. Akceptací potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. 3. Společnost je oprávněn tyto Podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých Webových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Podmínek ochrany osobních údajů na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste společnosti poskytl/a, a to alespoň měsíc před nabytím platnosti a účinnosti změny. V takovém případě máte právo změnu odmítnout a předmětný závazek mezi Vámi a Společností z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, není-li sjednáno jinak, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.

8. 4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 13. 3. 2023

 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - podrobněji

 

Co je to osobní údaj ?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.
Zákonný důvod a účel zpracování

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje: 

Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb nebo zboží, Vaše telefonní číslo a e-mail, 

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ). 
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení. 

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. 

 

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup 

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili: 

 1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
 3. jak dlouho budou uchovávány
 4. komu budou zpřístupněny
 5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz    nebo poštou na adresu: Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz   nebo poštou na adresu: Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,

- odvoláte svůj souhlas,

- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,

- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

 

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,

- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,

- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv

- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

 

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas
Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

- z důvodu našeho oprávněného zájmu,

- vytváření zákaznického profilu,

- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

 

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: info@hereckadatabaze.cz  nebo poštou na adresu: Dunická 3142/2, Záběhlice,                   141 00 Praha 4

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

IČO: 70837627

 

 

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
              informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek 

                                                                  Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2nTyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

aktualizace dne 31.08.2023