Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“)

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o.

Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4

IČO: 079 28 696

Lenka Marušanová

739 230 875

 

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“

 

Co je to osobní údaj ?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování

 

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

On-line veřejná databáze sloužící k propojení lidí se zájmem o herectví, s lidmi kteří herce či zajímavé tváře hledají.

Registrace pro herce/kontaktní formulář Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, tel.č., email, fotografie, showrell, odkazy na soc. sítě, IBAN zpracováváme za účelem přístupu do databáze databáze a plnění si povinností s tím souvisejících.

Registrace pro klienty/partnery Osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, IČO, adresu bydliště nebo sídla, příp. adresu pro doručování, e-mailovou adresu za účelem vytvoření partnerského účtu

Dotazník Osobní údaje v rozsahu -  titul, jméno a příjmení, pohlaví, věk, e-mail, telefon, kontaktní údaje zákonného zástupce, datum narození, Řídičský průkaz, typ pleti, délka vlasů, barva vlasů vousy, barva očí, , vady handicapy, zvláštní kategorie na vytvoření profilu

Pozvánky k natáčení Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, fotografie a audiovizuální záznam za účelem vytvoření propagačního materiálu

CHAT/ MOJE ZPRÁVY  Účelem zpracování osobních údajů je kontaktování „herců“ oslovování klienty databáze (režiséři, castingovky, agenti, apod.)

Vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.)

Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook) je naším zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a komunikace se zákazníky.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách sociálních sítí jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atp. se zveřejní prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně nezpracováváme pro jiný účel.

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Námitky můžete zaslat e-mailem na kontaktní adresu Správce info@hereckadatabaze.cz

 

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na přenos dat a využívání vašich údajů ze strany provozovatelů sociálních sítí nemáme žádný vliv Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatele platformy sociální sítě:

– Facebook – následující link: https://www.facebook.com/policy.php ;

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme s provozovateli sociálních sítí jako společní provozovatelé ve smyslu článku. 26 bod 4 GDPR.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixelů:

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různá data.

Jak kontrolovat soubory cookies:

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce www.aboutcookies.org  . Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazávat. Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných cookies naleznete níže:

Internet Explorer                    www.windows.microsoft.com

Safari                                      www.support.apple.com

Opera                                     www.help.opera.com

Mozilla Firefox                      www.support.mozilla.org

Google Chrome                      www.support.google.com

Brave                                      www.support.brave.com

 

Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele https://www.herecke-workshopy.cz/

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ).

 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Na zpracování osobních údajů může mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé

zpracovatel databáze:  Whitehill s.r.o., Huťská 1350, Kladno, 272 01, IČO: 11828820 

partner, kterému je sdílená databáze: Catingofka - MiroVision s.r.o., IČO: 06804128 https://www.castingofka.cz/docs/2/Castingofka_Ochrana_osobnich_udaju_2023.pdf

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR

- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR

- Právo na omezení zpracování

- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR

- Právo namítat podle článku 21 GDPR

- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR

- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)

- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

 

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

  1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
  2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
  3. jak dlouho budou uchovávány
  4. komu budou zpřístupněny
  5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz nebo poštou na adresu: Otrokovice, Objízdná 1628, okres Zlín, PSČ 76502

 

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz nebo poštou na adresu: Otrokovice, Objízdná 1628, okres Zlín, PSČ 76502

 

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,

- odvoláte svůj souhlas,

- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,

- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,

- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,

- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv

- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

 

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

- z důvodu našeho oprávněného zájmu,

- vytváření zákaznického profilu,

- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

 

 

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: info@hereckadatabaze.cz nebo poštou na adresu: Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4

 

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

IČO: 70837627

 

 

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek

                                                                  Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019